Adatvédelmi szabályzat

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

Horváth Tibor e.v. (9700 Szombathely, Benedek Elek u. 2. fsz. 4., Magyarország) a freshair.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban az adatkezelő, szolgáltató), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés jelen Nyilatkozatban és a hatályos releváns jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett látogatói és üzleti partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja látogatói és ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail cím kezelője.

2. Adatkezelő, adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Név:                                                    Horváth Tibor e.v.
Székhely:                                           9700 Szombathely, Benedek Elek u. 2. fsz. 4., Magyarország
Adószám:                                          66672379-1-38
Nyilvántartási szám:                       37443887
E-mail cím:                                        info@freshair.hu
Telefonszám:                                    +36 70 316 0352
Weboldal:                                          www.freshair.hu

3. Fogalmak, definíciók

személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy (közvetlenül vagy közvetve) azonosítható természetes személy;

hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok (teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő) kezeléséhez illetve tárolásához;

tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattárolás:
az adatok tárolását jelenti, például egy adott számítógép merevlemezén;

adatmódosítás:
az adatok módosítása,olyan esetekben szüksége ha például azok nem pontosak, vagy elavulttá váltak;

adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés:
az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

felhasználó:
az a természetes személy, aki az adatkezelő honlapján keresztül veszi fel a kapcsolatot a honlap üzemeltetőjével;

harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország:
minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4. Alapelvek az adatkezelés és adattárolás során

A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Személyes adatot kezelni és tárolni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek és adattárolásnak minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet tájékoztatni kell az adatai kezelésével és tárolásával kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre, feldolgozásra és tárolásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Továbbá az Adatkezelő kijelenti:
az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, az érintettek önkétesen adják meg azokat,
az adatkezelés célja az érintettek számára ismert,
a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama előre meghatározott,
az adatokat csak az előre meghatározott célra használják fel,
az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, valamint
az érintetteket mindenről tájékoztatták.
Az Adatkezelő harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére sem továbbítja az érintettek adatait.

5. Az adatkezelés céljai

„Miben segíthetünk?” – lehet információkérés és ajánlatkérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-
védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

Az adatkezelés jogalapja: az információ valamint ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a ügyfelekkel való kapcsolattartás, megfelelő információ nyújtása valamint ajánlat tétele.

A kezelt adatok köre:

Adatok Célja Megadása
Név: Azonosítás Kötelező
Email cím: Kapcsolattartás, információ adás, ajánlatadás Kötelező
Telefonszám: Kapcsolattartás, információ adás, ajánlatadás Nem kötelező
Üzenet: Válaszadás input adata Kötelező
Dokumentumok, tervek: Ajánlatadáshoz szükséges információkat tartalmaznak Nem kötelező

Az adatok módosítása: a felhasználó adatainak módosítási szándékával e-mailben az adatkezelőhőz fordulhat.

Az adatok törlésének határideje: a felhasználó önkéntes törlési kérelmének benyujtásáig. A felhasználó adatainak törlési szándékát e-mailben jeleznie kell az adatkezelő számára.

Érintettek köre: minden olyan természetes személy, ki a honlap „Miben segíthetünk?” adatmezőt kitölti és önszántából továbbküldi az adatkezelő számára.

6. Adattovábbítás

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy egyes szolgáltatások igénybevétele esetén Társaságunk weboldala automatikusan irányítja ügyfeleinket más szolgáltatók weboldalára. Ezen weboldalak használata során az adatkezelést minden esetben Társaságunktól független harmadik személyek végzik, amelyekre Társaságunknak ráhatása nincsen. Ennek megfelelően felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy személyes adataik megadása során minden esetben körültekintően járjanak el, meggyőződve az adatkezelés jogszerűségéről.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatás
Aki használja weboldalat, az egyet ért és elfogadottnak tekinti az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.
Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Törlés
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
– a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszünteti, és az adatokat zárolja.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit a magyar Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja.

8. Cookie használat

A freshair.hu honlap „cookie”-kat használ profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, az érintettinak azonosítására, illetve a látogatók nyomonkövetésére. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngésző programról a felhasználó számítógépének merevlemezén átmenetileg tárolódik a honlap látogatása alatt. A cookie-k a honlap látogatásához szükségesek. Önmagukban azonban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására. A cookie-k további funkciókat biztosítanak a honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a honlap használatát. Az Info tv. alapján cookie alkalmazásához az Ön előzetes hozzájárulásával van lehetőség. Önnek tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat amint a honlapunkra látogat.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy honlapunk némely funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

 

Aki a weboldalunkat meglátogatja az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

Kelt: 2018.06.05.